Michal Hermanowicz's web site | Last update: 2017-05-26 | A Lynx-friendly site!

[Back to index]
[Back to Materiały dydaktyczne / Teaching resources]

Instrukcja: system operacyjny GNU/Linux (pracownia 602)

0. Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy pracowni komputerowej 602 (budynek A1). Na maszynach zainstalowany jest system operacyjny Debian GNU/Linux (ładowany domyślnie).
Login: student
Hasło: student
W systemie pracujemy w utworzonym przez siebie katalogu o nazwie zawierającej nazwisko lub jego skróconą formę (/home/student/nazwisko) i wszystkie swoje dane zapisujemy w tymże katalogu. Uwaga: tworząc katalog unikamy polskich znaków diakrytycznych i spacji!
$ pwd
  /home/student
$ mkdir nazwisko
$ cd nazwisko
$ pwd
  /home/student/nazwisko

Uwaga: listingi kodu zawierają na początku symbol "$" lub (w przypadku programu gnuplot) "gnuplot>". Należy je rozumieć jako znaki zachęty – nie wpisujemy ich do terminala (bo już tam są). Linie, które nie zawierają znaku zachęty należy rozumieć jako odpowiedź systemu na wydane polecenie.

1. Polecenia systemu GNU/Linux

* O ile jest to możliwe, to niepraktyczne i warto stosować się do tych zasad w ramach dobrej praktyki.

Polecenie Opis
pwd zwraca ścieżkę dostępu do bieżącego katalogu
ls zwraca listę plików w bieżącym katalogu
mkdir nazwa tworzy katalog o zadanej nazwie
cd nazwa przechodzi do katalogu o zadanej nazwie
cd .. przechodzi do katalogu nadrzędnego (wyżej w systemie plików
rm plik1 usuwa plik o zadanej nazwie
rm * usuwa wszystkie (zwykłe) pliki w bieżącym katalogu
rm -r nazwa usuwa katalog o zadanej nazwie
cat nazwa_pliku wyświetla zawartość pliku o zadanej nazwie
less nazwa_pliku przegląd zawartości pliku (wyjście klawiszem q
mv nazwa1 nazwa2 zmienia nazwę pliku lub katalogu (lub przenosi)
cp plik1 plik2 kopiuje plik (w przypadku katalogu: cp -r katalog1 katalog2
grep wzorzec plik1 filtruje plik1 wyświetlając wyłącznie wiersze zawierające wzorzec
vim plik1 edytor tekstu – otwiera do edycji plik1 (przy braku argumentu tworzy pusty plik)
nano plik1 edytor tekstu – otwiera do edycji plik1 (przy braku argumentu tworzy pusty plik)
chmod +x plik1 nadaje plikowi prawo wykonywalności
./nazwa_programu uruchamia program (skrypt) znajdującu się w bieżącym katalogu
nazwa_programu uruchamia program (skrypt) zainstalowany w systemie
[TAB] uzupełnia składnię (polecenia, nazwy pliku, etc.)
[W GÓRĘ] przywołuje poprzednio wydane polecenie terminala
| potok (ang. pipeline) – przekierowuje standardowe WYjście jednego polecenia na standardowe WEjście innego
man polecenie otwiera podręcznik systemowy (manual) dotyczący zadanego polecenia

Copyright (c) 2017 M. Hermanowicz