Michal Hermanowicz's web site | Last update: 2018-03-19 | A Lynx-friendly site!

[Back to index]
[Back to Materiały dydaktyczne / Teaching resources]

Zaawansowane Laboratorium Specjalistyczne (ZLS) – FT / stopień II / sem. 1

 1. Informacje ogólne
  1. Organizacja
  2. Literatura – dostępna w bibliotece PP – i zasoby elektroniczne
  3. Zaliczenie
 2. Materiały do zajęć
  1. Informacje wstępne
  2. A minimal working example – program SIESTA
  3. Projekt: cienkie warstwy MX2 (gdzie M - metal przejściowy, X - chalkogen)
  4. Pomocne narzędzia i instrukcje

I. Informacje ogólne

0. Organizacja

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną podane na pierwszych zajęciach.

1. Literatura – dostępna w bibliotece PP – i zasoby elektroniczne

2. Zaliczenie

Zaliczenie będzie miało formę projektu ocenianego na podstawie rozmowy na jego temat - ocena będzie dotyczyć przede wszystkim wiedzy, a w drugiej kolejności samego sprawozdania z projektu. Sprawozdanie powinno zostać wykonane w formacie PDF za pomocą dowolnego programu (sugerowane jest jednak wolne oprogramowanie, np. LaTeX, Libre Office lub inne). Plik proszę wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres podany na zajęciach (w ustalonym terminie).

[Powrót na górę strony]

II. Materiały do zajęć

0. Informacje wstępne

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej (sala 602) – regulamin pracowni/zasady BHP zostaną omówione na pierwszym spotkaniu i są wywieszone w sali. Pracujemy w ładowanym domyślnie systemie operacyjnym (Debian GNU/Linux) – do zajęć przydatna będzie instrukcja jego użytkowania dostępna TUTAJ (warto mieć ją otwartą w trakcie zajęć).

1. A minimal working example – program SIESTA

Wykorzystując wiedzę zdobytą na zajęciach SKIZ: przypominieć sobie procedurę prowadzenia obliczeń w programie Siesta dla dowolnie wybranego układu (tworzenie pliku wsadowego, definiowanie układu i parametrów obliczeń, uruchomienie Siesty, analiza wyników).

2. Projekt: cienkie warstwy MX2 (gdzie M - metal przejściowy, X - chalkogen)

W ramach projektu należy zbadać wybrane cienkie warstwy materiałów opisanych wzorem sumerycznym MX2. Przykładowa struktura wraz z niezbędnymi pseudopotencjałami: MoS2. Celem jest sprawdzenie jak zmienia się struktura elektronowa (metal/półprzewodnik) tego materiału (lub innego, wybranego z należących do tej samej klasy) w miarę jednorodnego ściskania/rozciągania stałej sieci. Projekt powinien zawierać: (*) Dla ambitnych: * Wyższa ocena, +10 do fejmu i złote pantalony

3. Pomocne narzędzia i instrukcje

Uruchamianie programu z zapisem standardowego WYjścia w pliku o nazwie out:

$ siesta < mos2.fdf | tee out

Narysowanie wyliczonej struktury:

$ xv2xsf
(podajemy prefix układu, tutaj mos2)
$ xcrysden --xsf mos2.XSF

Wykreślenie całkowitej gęstości stanów elektronowych (DOS):

$ gnuplot
plot "mos2.DOS" using 1:2 with linespoints

lub

$ gnuplot
plot "mos2.DOS" u 1:2 w lp

Wartość energii Fermiego:

$ grep Fermi out

[Powrót na górę strony]


Copyright (c) 2017, 2018 M. Hermanowicz